12.06.1933 tarihli 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi Hakkında Kanun (13.11.1996 tarih ve 4208 sayılı Kanunun 16. maddesi ile getirilen düzenleme), 1988 Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve ulusal mevzuatımız olan Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik doğrultusunda, yasadışı uyuşturucu ve/veya psikotrop madde imalinde sıkça kullanılan ve/veya kullanılma potansiyeli olan kimyasal madde/prekürsörlerin uluslararası ve ulusal alanda yasal ticaretlerinin kontrolü amacıyla, ithalat ve ihracatları için gerekli özel izin belgelerinin düzenlenmesi, fiili ithalatlarının takibi, tüketim ve stokların kontrolü yapılmaktadır.

İhracat Permisi Başvuru Dosyası

 

·        Talebi açıklayan başvuru üst yazısı

·        İlgili mevzuat gereği yetkili makamlarca düzenlenmiş "Gayri Sıhhi Müesseseler Ruhsatı / İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" *

·        Sanayiciye ait sanayi sicil belgesi / İthalatçı firmanın oda sicil kaydının aslı veya noter tasdikli sureti

·        Kuruluş ve faaliyetleri ile diğer değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazeteleri *

·        Kurucu, ortaklar ve yöneticilere ait (T.C. kimlik numaralarının yazılı olduğu) kimlik bilgileri*

·        Dosya muhteviyatı belgelerde imzası bulunan yetkililerin o yıl için geçerli olan noter onaylı imza sirküleri

·        Eksiksiz doldurulmuş "Firma Bilgileri Formu"*

·        Kontrole tabi kimyasal maddeye ait üretici firma yetkililerince düzenlenmiş ve sorumlu kişilerce onaylı analiz sertifikası

·        İhracata konu kimyasal madde yurtiçinde üretildi ise üretici firmanın adı-adresi ve üretim izin belgesi fotokopisi, proforma fatura / fatura (üreticiden alınan)

·        İhracata konu kimyasal madde ithal edilmiş ise, Bakanlıkça düzenlenen uluslararası ithalat permisi veya yurt içi permisinin tarih ve numarası / fatura (ithalatçıdan alınan)

·        Temin edilen firma tarafından ihracatçı firma adına düzenlenen proforma fatura / fatura

·        İhracatçı firma tarafından ihraç edilen firmaya düzenlenen proforma / fatura

·        İhraç edilecek ülke otoritesince düzenlenmiş ithal izin belgesi aslı ve sureti, ihracata konu madde, ihracatçı ülkede kontrole tabi değil ise ihraç edilecek ülke otoritesince düzenlenmiş ülkelerinde kontrole tabi olmadığına dair belge / Serbest bölgeye ihraç edilmesi durumunda Serbest Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş serbest bölge işlem formu ile serbest bölgede faaliyet gösteren firmaya ait faaliyet ruhsatnamesi.

·        Hangi gümrük kapısından ihraç edileceğinin bildirilmesi

·        Şirketiniz kurucu, ortaklar ve yönetici kişilerinin her birinin haklarında açılmış herhangi bir adli kovuşturma/dava olmadığına ve/veya devam etmekte olan kovuşturma/ davalara ait bilgilendirme içeren imzalı güncel tarihli taahhüt* 

 

 

Not: Başvuruların aynı zamanda www.titck.gov.tr adresinde yer alan "Elektronik Başvuru Sistemi" üzerinden yapılması gerekmektedir.

 

*Firmaların sadece ilk başvurularında gereklidir.

 

 

İthalat Permisi Başvuru Dosyası

•Talebi açıklayan başvuru üst yazısı

•Bilgilendirilmiş onam formu* (ıslak imzalı)

• Eksiksiz doldurulmuş taahhütname

•İhracatçı firma tarafından, imzalanıp kaşelenmiş orijinal proforma fatura aslı

•Analiz sertifikası

•Eksiksiz doldurulmuş İthal Talebi ile İlgili Ek bilgiler Formu (2005/56 nolu Genelge Ek:1)

•İlgili mevzuat gereği yetkili makamlarca düzenlenmiş "Gayri Sıhhi Müesseseler Ruhsatı / İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" *

•Sanayiciye ait sanayi sicil belgesi / İthalatçı firmanın oda sicil kaydının aslı veya noter tasdikli sureti*

•Kuruluş ve faaliyetleri ile diğer değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazeteleri*

•Kurucu, ortaklar ve yöneticilere ait (T.C. kimlik numaralarının yazılı olduğu) kimlik bilgileri*

•Eksiksiz doldurulmuş "Firma Bilgileri Formu"*

•Dosya muhteviyatı belgelerde imzası bulunan yetkililerin o yıl için geçerli olan noter onaylı imza sirküleri

•Bağlı olduğu sanayi odasından alınan (TOBB tarafından ıslak damga ile onaylanmış geçerlilik süresi dolmamış) kapasite raporu**

•Satış amaçlı ithalat yapılacaksa, 2005/56 nolu Genelge doğrultusunda hazırlanmış müşteri portföyü* (değişiklerin /ilavelerin ivedilikle bildirilmesi )

•Şirketiniz kurucu, ortaklar ve yönetici kişilerinin her birinin haklarında açılmış herhangi bir adli kovuşturma/dava olmadığına ve/veya devam etmekte olan kovuşturma/davalara ait bilgilendirme içeren imzalı güncel tarihli taahhüt*


Not: Başvuruların aynı zamanda www.titck.gov.tr adresinde yer alan "Elektronik Başvuru Sistemi" üzerinden "ithalat izin başvuru formu" doldurularak yapılması gerekmektedir.


* Firmaların sadece ilk başvurularında gereklidir.

** Geçerlilik süresi dolan kapasite raporlarının güncellenmesi gerekmektedir.


Kayıt Belgesi Başvuru Dosyası

 

·        Talebi açıklayan başvuru üst yazısı

·        İlgili mevzuat gereği yetkili makamlarca düzenlenmiş "Gayri Sıhhi Müesseseler Ruhsatı / İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" *

·        Sanayiciye ait sanayi sicil belgesi / İthalatçı firmanın oda sicil kaydının aslı veya noter tasdikli sureti*

·        Kuruluş ve faaliyetleri ile diğer değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazeteleri*

·        Kurucu, ortaklar ve yöneticilere ait (T.C. kimlik numaralarının yazılı olduğu) kimlik bilgileri*

·        Eksiksiz doldurulmuş "Firma Bilgileri Formu"*

·        Dosya muhteviyatı belgelerde imzası bulunan yetkililerin o yıl için geçerli olan noter onaylı imza sirküleri

·        Bağlı olduğu sanayi odasından alınan (TOBB tarafından ıslak damga ile onaylanmış geçerlilik süresi dolmamış) kapasite raporu**

·        Satış amaçlı ithalat yapılacaksa, 2005/56 nolu Genelge doğrultusunda hazırlanmış müşteri portföyü (değişiklerin /ilavelerin ivedilikle bildirilmesi )

·        Yetki Belgesi (Sanayicinin İthalatçıya Verdiği) yetki belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

·        EPDK'dan alınmış uygunluk belgesi

·        Şirketiniz kurucu, ortaklar ve yönetici kişilerinin her birinin haklarında açılmış herhangi bir adli kovuşturma/dava olmadığına ve/veya devam etmekte olan kovuşturma/ davalara ait bilgilendirme içeren imzalı güncel tarihli taahhüt *

 

Not: Başvuruların aynı zamanda www.titck.gov.tr adresinde yer alan "Elektronik Başvuru Sistemi" üzerinden yapılması gerekmektedir.

 

* Firmaların sadece ilk başvurularında gereklidir.

** Geçerlilik süresi dolan kapasite raporlarının güncellenmesi gerekmektedir.

 

Prekürsörlerin kontrolü hakkındaki sorunlarınızı precursors@titck.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz veya ilgili Birimlere +90 (312) 218 33 53 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz