İyi Klinik Uygulamaları (GCP/GLP) Denetim Birimi

İlgili mevzuat gereğince denetlenerek İyi Klinik Uygulamaları Uyum Belgesi Düzenlenen Faz 1 klinik araştırma merkezleri ve biyoyararlanım/biyoeşdeğerlik merkezlerini gösterir liste ekte sunulmuştur.

Adı
Tarih
Doküman
Ek
-
PDF