Kozmetik Ürünler Mevzuat Birimi   "Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 15/07/2015 tarih ve 29417 sayılı (2.Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
   Kozmetik ürünlerle ilgili Avrupa Birliği mevzuat uyumu kapsamında, 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu ile 23/05/2005 tarih ve 25823 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğinin 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Yukarıda anılan uyum çerçevesinde 12/10/2006 tarih ve 26317 sayılı Resmi  Gazetede,  26/04/2009  tarih  ve  27211  sayılı  Resmi Gazetede, 18/08/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazetede ve 01/04/2013 28605 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Avrupa Birliği Mevzuatında değişiklik yapan direktiflerin uyumu sağlanmıştır.  
 
   Ancak Avrupa Birliği’nde 2009 yılında yayımlanan 11 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe giren 1223/2009 sayılı Kozmetik Tüzüğü ve bu Tüzüğü tadil eden 344/2013 sayılı, 483/2013 sayılı, 658/2013 sayılı ve 1197/2013 sayılı Komisyon düzenlemeleriyle güvenlilik, etiket ve ambalaj bilgileri, ciddi istenmeyen etkiler ve nanomateryal içeren kozmetik ürünler ile ilgili önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu çerçevesinde Avrupa Birliği mevzuatlarındaki değişikliklere paralel olarak Kozmetik Yönetmeliğinin uyumlaştırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 
 
   1223/2009 sayılı Avrupa Birliği Kozmetik Tüzüğü’nde yer alan tanımlara paralel olarak Yönetmeliğin “Tanımlar” kısmı yeniden düzenlenmiştir. “Kozmetik Ürünlerin Nitelikleri” başlıklı 6 ncı maddesinin başlığı “Kozmetik Ürünlerin Niteliği ve Güvenliliği” olarak değiştirilmiş ve içeriğinde bazı düzenlemeler yapılmıştır. “Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler” başlıklı 7 nci maddesinin başlığı “Eklerde Listelenen Maddelere İlişkin Sınırlamalar” olarak değiştirilmiş ve içeriğinde bazı düzenlemeler yapılmıştır. 10 uncu, 11 inci, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü ve 18 inci maddesinde bazı değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Nanomateryal içeren kozmetik ürünler ile ilgili olarak ise Yönetmeliğe ek madde ilave edilmiştir. 
 
   1223/2009 sayılı Avrupa Birliği Kozmetik Tüzüğü’ne parelel olarak Yönetmeliğin “Kozmetik Ürünlerin Kategorilerine Ait Liste” başlıklı 5 inci maddesi, “Kozmetik Ürünlerde Kullanılması Serbest Olan Maddeler” başlıklı 8 inci maddesi ve “Kozmetik Ürünlerde Kullanılmasına İzin Verilen Diğer Maddelere İlişkin Özel  Esaslar” başlıklı 17 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
   1223/2009 sayılı Kozmetik Tüzüğü’ne ve bu Tüzüğü tadil eden 344/2013 sayılı, 483/2013 sayılı, 658/2013 sayılı ve 1197/2013 sayılı Komisyon düzenlemelerine uyum amacıyla Yönetmelik eklerinde aşağıda belirtilen değişiklikler gerçekleştirilmiştir: 
 
   EK I- Kozmetik Ürünlerin Kategorilerini Gösteren Liste yürürlükten kaldırılmış, EK I “Kozmetik Ürün Güvenlilik Raporu” olarak değiştirilmiştir. 
 
   EK II- Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddelerin Listesi’nde, format olarak ve içerik olarak bazı teknik değişiklikler gerçekleştirilmiştir.    
 
   EK III- Aşağıdaki Sınırlamalar ve Şartlar Dışında Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler Listesi’nde format olarak ve içerik olarak bazı teknik değişiklikler gerçekleştirilmiştir.  
 
   EK IV- Kozmetik Ürünlerde Kullanılmasına İzin Verilen Boyar Maddelerin Listesi’nde, format olarak ve içerik olarak bazı teknik değişiklikler gerçekleştirilmiştir. 
 
   EK V- Yönetmelik Kapsamı Dışında Bırakılan Maddelerin Listesi yürürlükten kaldırılmış, EK VI- Kozmetik Ürünlerde Kullanılmasına İzin Verilen Koruyucuların Listesi, EK V olarak değiştirilmiş, söz konusu ekte format olarak ve içerik olarak bazı teknik değişiklikler gerçekleştirilmiştir.  
 
   EK VII- Kozmetik Ürünlerin İçerebileceği UV Filtreleri Listesi, EK VI olarak değiştirilmiş ve söz konusu ekte format olarak ve içerik olarak bazı teknik değişiklikler gerçekleştirilmiştir.  
 
   EK VIII- Figürler, EK VII olarak değiştirilmiş ve söz konusu ekte bazı teknik değişiklikler gerçekleştirilmiştir. 
 
   EK IX- Kozmetik Ürün ve Üreticileri Bildirim Formunda, format olarak ve içerik olarak bazı teknik değişiklikler gerçekleştirilmiştir. 
 
   EK X- Zehir Danışma Merkezine Bildirim Formunda bazı teknik değişiklikler gerçekleştirilmiştir. 
 
   Yönetmelik değişikliği sonrasında Kozmetik Yönetmeliği'nin son haline buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.