kurumumuzun-2013-2017-stratejik-plani-yayimlanmistir-27122018173855

Kurumumuzun (2013-2017)  Stratejik Planı yayımlanmıştır.
 

Kamu idarelerinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu düzenlenmiştir. Söz konusu Kanunla, Kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamaları gerekli kılınmıştır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu temelleri köklü olmasına karşın yeni kurulan bir kurum olarak bu yönetim anlayışının gereği doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Stratejik Plan çalışmaları ile paralellik arz edecek şekilde 2013-2017 yıllarını kapsayan Stratejik Planlama çalışmalarını başlatmış ve katılımcılık anlayışını da göz önünde tutarak paydaşlarının görüş, öneri ve beklentileri doğrultusunda plan çalışmalarını tamamlamıştır.

 

Stratejik Planımız, 3 amaç ve bunlara bağlı 13 hedeften oluşmaktadır. Söz konusu 13 hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı ile ulaşma düzeyini ölçmeye yönelik olarak ise 51 performans göstergesi oluşturulmuştur.

Stratejik planda yer alan amaç ve hedefler için 5 yıllık dönem zarfında 469.270.000 TL harcama yapılacağı değerlendirilmektedir. Bu miktarın yarıdan fazlası ürün bildirim, kayıt ve takip sistemlerini etkinleştirmek amacıyla oluşturulacak bilgi sistemleri için harcanacaktır.

 
 
Ulaşmak için tıklayınız.