Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı; görev ve sorumluluk alanları dahilindeki ürünlerin kalite kontrol testlerini  “TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler” standardı doğrultusunda hazırlanan aşağıdaki “Kalite Yönetim Sistemi Bileşenleri” ile gerçekleştirmektedir.

 

Kalite El Kitabı:

KEK01/KYB

 

Prosedürler:

PR01/KYB-Doküman Hazırlama ve Kontrol Prosedürü

PR02/KYB-Kayıtların Kontrolü Prosedürü

PR03/KYB-İç Tetkik Prosedürü

PR04/KYB-Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü

PR05/KYB-Düzeltici Faaliyet Prosedürü

PR06/KYB-Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü

PR07/KYB-Eğitim Prosedürü

PR08/KYB-Satın Alma Prosedürü

PR09/KYB-Ölçme Analiz ve İyileştirme Prosedürü

PR10/KYB-Numune Kabul Kriterleri Prosedürü

PR11/KYB-İletişim Prosedürü

PR12/KYB-Kalibrasyon Prosedürü

PR13/KYB-Önleyici Faaliyet Prosedürü

PR14/KYB-Ekipman Prosedürü

PR15/KYB-Ölçüm Belirsizliği Prosedürü

PR16/KYB-Metotların Geçerli Kılınması Prosedürü

PR17/KYB-Kalite Kontrol Prosedürü

PR18/KYB-Müşteriye Hizmet Prosedürü

PR19/KYB-Şikayetler Prosedürü

PR20/KYB-Yerleşim ve Çevre Şartları Prosedürü

PR21/KYB-Personel Yönetimi Prosedürü

PR22/KYB-Taleplerin, Tekliflerin ve Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi

PR23/KYB-Raporlandırma Prosedürü

PR24/KYB-Şartname Hazırlama Prosedürü

PR25/KYB-Analiz Prosedürü

PR29/KYB-Risk Değerlendirme Prosedürü

 

Çalışma Talimatları:

ÇT01/KYB-Referans Standartların ve Referans Malzemelerin Çalışma Talimatı

ÇT02/KYB-Terazi Ara Kontrol Çalışma Talimatı

ÇT03/KYB-Hacimsel Ölçümlerde Kullanılan Malzemeler İçin Ara Kontrol Çalışma Talimatı

ÇT04/KYB-Biyogüvenlik Çalışma Talimatı

ÇT05/KYB-Stajyer Eğitimi Talimatı

ÇT06/KYB-Genel Temizlik Talimatı

ÇT07/KYB-Dış Kalite Kontrol (EKK) Çalışma Talimatı

ÇT08/KYB-Numune Muhafaza, İade ve İmha Talimatı

ÇT09/KYB-Arşiv Talimatı

ÇT10/KYB-Atık Talimatı

ÇT11/KYB-Cihaz/Ekipman Kodlama Talimatı

ÇT12/KYB-Personel Yeterlilik Çalışma Talimatı

ÇT26/KYB-Reaktif Madde Yönetimi Çalışma Talimatı

ÇT27/KYB-Distile Su ve Saf Su Analizleri Çalışma Talimatı

ÇT28/KYB-Bilgisayarlı Sistemler Veri Yedekleme Talimatı

 

Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı; “TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler” standardının 7.9 maddesinde belirtilen “Şikayetlerin Ele Alınması” sürecini “PR19/KYB Şikayetler Prosedürü” ile değerlendirmektedir.

PR19/KYB Şikayetler Prosedürü’ne göre şikayete esas konular Elektronik Süreç Yönetim (ESY) Sistemi üzerinden ve/veya “F52/KYB Şikayet Formu” doldurularak Daire Başkanlığı’nda bulunan “Dilek ve Şikayet Kutuları” üzerinden Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı’na iletilebilir.

Şikayetlerin ele alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinde tarafsızlık ilkesi esas alınır. Tüm şikayetler öncelikle Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı’na iletilir. İletilen şikayetler usulen uygun ise Daire Başkanı ve Kalite Yönetim Birimi tarafından ilgisi doğrultusunda ilgili proses sahibine iletilir. Herhangi bir faaliyet planlanmadan/gerçekleştirilmeden önce; ilgili proses sahibi tarafından değerlendirme yapılır. İlgili proses sahibi, şikayet konusuna göre uygun gördüğü birim personel(ler)ini şikayeti incelemek üzere görevlendirir. Değerlendirmede; kurum kaynakları, yapılacak faaliyetin uygulanabilirliği ve sağlayacağı katma değer esas alınır. Değerlendirme sonucunda, faaliyet yapılması uygun bulunan şikayetlerle ilgili olarak PR04/KYB Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü gerekleri uygulanır. Üzerinde işlem yapılmasına gerek görülmeyen şikayetler ile ilgili herhangi bir faaliyet yapılmaz. Ancak, her iki durumda da, ilgili proses sahibi tarafından sonuç, gerekçeleri ile birlikte şikayet sahibine bildirilir ve kayıt altına alınır. 

“TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler” standardının 7.1.3 ve 7.8.6.1 maddelerinde belirtilen “Karar Kuralı” uygulama süreci Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı’nda, yasal düzenlemelerde belirtilen yöntemler ile TÜRKAK tarafından çevirisi yapılan “ILAC-G8 (Online Version) Karar Kuralları ve Uygunluk Beyanlarına İlişkin Rehber”de belirtilen “Karar Kuralları” arasında yer alan “Basit Kabul Kuralı” çerçevesinde yürütülmektedir.

İlgililere duyurulur.