Uyuşturu ve Psikotrop Maddeler Kontrol Birimi, Tıbbi amaçla kullanılan uyuşturucu ve psikotrop madde ve müstahzarların ithalatı, imalatı, ihracatı, alımı, satımı, yurtiçi dağıtımları ve stok durumlarından halka intikaline kadar olan yasal ticaretini belirleyen kuralları yürütmek, izinlerini vermek, kontrollerini sağlamak ve takiplerini yapmayı içeren faaliyetler yürütmektedir.

Belirtilen faaliyetler tarafı bulunduğumuz Birleşmiş Milletler “Uyuşturucu maddelere dair 1961 Tek Sözleşmesi” (Resmi Gazete ile yayımı : 05.01.1967 / 12496) ve “1971 Tarihli Psikotrop Maddeler Sözleşmesi” (Yayımlandığı Resmi Gazete : 07.03.1981 / 17272) ile ülkemiz kanun, kararname, yönetmelik, tamim ve genelgeleri uyarınca gerçekleştirilmektedir. (İlgili sözleşmeler Hızlı Erişim Menüsünde yer almaktadır.)

Ayrıca, Tıbbi amaçla kullanılan uyuşturucu ve psikotrop maddelerin amaç dışı kullanımının yaratacağı, toplum sağlığını tehdit eden sorunların çözülmesi ve mevzuat düzenlemeleri ile birlikte gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Bilindiği üzere tarafımızca, ilaç firmalarının, ecza depolarının ve mesul müdür atanmış dış ticaret firmalarının ilaç ihracatları işlemlerinde gümrüklerde kullanılmak üzere ihracatı yapılacak ilaçların uyuşturucu veya psikotrop madde içermediklerine dair bilgi yazısı düzenlenmektedir.

02/08/2013 tarihinden itibaren bahse konu firmalar ilaç ihracatı için başvurularını TİTCK Elektronik Başvuru Sistemi içerisinde yeni açılmış ilaç ihracatı başvurusu kısmından yapacak olup, başvurunun nasıl yapılacağına dair klavuz video aşağıdaki linkte yer almaktadır.

İlaç İhracatı Videosu

Firmaların sadece TİTCK Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir. Ayrıca fiziksel evrağın tarafımıza gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu şekilde başvuru yapmayan firmaların başvuruları değerlendirilmeyecektir.

Yazılım içerisinde yer alan ilaç listesi Kurumumuz tarafından yayınlanan SKRS ilaç listesi baz alınarak oluşturulmuştur. Kurumumuzca ruhsatlandırılmamış veya SKRS ilaç listesinde pasif hale getirilmiş ürünler tarafımızca değerlendirilemeyecek olup, yazılım içerisinde yer alan ilaç listesinde de bulunmamaktadır. Yazılıma ilişkin sorunlar için kontroletabi@titck.gov.tr

(İhracat amaçlı üretim yapan ve bu ilaçları yurtiçi pazara sunmayan ilaç firmaları, bu ürünlerin ihracat başvurularını TİTCK Elektronik Başvuru Sistemi üzerindeki genel başvuru kısmından yapmaları ve başvuruya ait fiziksel evraklar tarafımıza göndermeleri gerekmektedir.)

21.11.1982 tarih ve 17875 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK için tıklayınız.


    Firmaların ilk başvurularında aşağıda yer alan bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak Kurumumuza sunmaları gerekmektedir;

•    Sanayiciye ait sanayi sicil belgesi / İthalatçı firmanın oda sicil kaydının aslı veya noter tasdikli sureti

•    Kuruluş ve faaliyetleri ile diğer değişiklikleri gösteren ticaret sicil gazeteleri

•    Kurucu, ortaklar ve yöneticilere ait (T.C. kimlik numaralarının yazılı olduğu) kimlik bilgileri

•    Dosya muhteviyatı belgelerde imzası bulunan yetkililerin o yıl için geçerli olan noter onaylı imza sirküleri

•    Şirketiniz kurucu, ortaklar ve yönetici kişilerinin her birinin haklarında açılmış herhangi bir adli kovuşturma/dava olmadığına ve/veya devam etmekte olan kovuşturma/davalara ait bilgilendirme içeren imzalı güncel tarihli taahhüt

•    Bilgilendirilmiş Onam Formu (ıslak imzalı)

 

Gerekli değerlendirmeler sonucunda kontrole tabi madde/müstahzar ithalatı yapması uygun bulunan firmaların ithalat başvurusunda bulunurken sunması gereken belgeler;

•    Talebi açıklayan başvuru üst yazısı

•    Eksiksiz doldurulmuş taahhütname

•    İhracatçı firma tarafından, imzalanıp kaşelenmiş orijinal proforma fatura aslı

•    Analiz sertifikası


Bununla birlikte;

•    Kurumumuzca ruhsatlandırılan kontrole tabi ilaçların ve bu ilaçların üretiminde kullanılacak etkin maddelerin ithalat başvurularında sunulmak üzere; Kurumumuz tarafından düzenlenmiş Beşeri Tıbbi Ürün Ruhsat örneği

•    Klinik araştırmalarda kullanılacak kontrole tabi etkin madde ve müstahzarların ithalat başvurularında sunulmak üzere; Kurumumuz Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenmiş klinik araştırma uygunluk yazısı ve ithalat uygunluk yazısı

•    Kontrole tabi veteriner ilaç ve etkin madde ithalat başvurularında sunulmak üzere; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ithalat uygunluk yazısı


Not: Başvuruların aynı zamanda www.titck.gov.tr adresinde yer alan "Elektronik Başvuru Sistemi" üzerinden yapılması gerekmektedir.

İhracat talebine ilişkin firma tarafından antetli formatta düzenlenmiş üst yazı (İhracatın hangi gümrük müdürlüğünden yapılacağı bilgisini içermesi gerekmektedir.)

İhraç edilecek ülkenin sağlık otoritesince ihracatı yapılacak uluslararası kontrole tabi madde ve müstahzarlar için düzenlenmiş geçerlilik süresi dolmamış ithal izin belgesi aslı, gerekli hallerde noter onaylı çevirisi ve sureti


 Not: Başvuruların aynı zamanda www.titck.gov.tr adresinde yer alan "Elektronik Başvuru Sistemi" üzerinden yapılması gerekmektedir.

 


Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin kontrolü hakkındaki sorunlarınızı kontroletabi@titck.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz veya ilgili Birimlere +90 (312) 218 33 53 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz