Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS); 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik doğrultusunda eczane açılış ve nakil başvurularının kabul edildiği ve puanlama sistemi ile çalışan, 2014 yılında ilk kez geliştirilmiş, halkın ilaca erişimine hizmet eden ve nüfusa göre eczane dağılımının eşit bir şekilde yapılmasını mümkün kılan elektronik bir başvuru sistemidir.

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un Geçici 3 üncü maddesi “Bu maddenin yürürlüğe girdiği takvim yılında eczacılık yapma hakkını haiz eczacılar ile eczacılık fakültelerinde okumakta olan ve okumaya hak kazanmış bulunanlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamalara ve yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu kimseler, sahip ve mesul müdürlüğünü yaptıkları eczaneleri bir sefere mahsus olmak üzere devredebilirler. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte serbest eczanesi bulunan eczacılar, bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın eczanesini bulunduğu ilçe dışına nakledebilir ve devredebilir.” hükmündedir.

Bu doğrultuda 2012 takvim yılında eczacılık yapma hakkını haiz eczacılar ile eczacılık fakültelerinde okumakta olan ve okumaya hak kazanmış bulunanlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamalara ve yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmamaktadır. Bu kimseler, sahip ve mesul müdürlüğünü yaptıkları eczaneleri bir sefere mahsus olmak üzere devredebilmektedir.

12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde ise;

 • Eczane açmak isteyen eczacılar, Kurum tarafından ilân edilen yerler için ilân tarihinden itibaren otuz gün içerisinde, ikinci fıkrada belirtilen belgeleri eklemek suretiyle elektronik ortamda başvurularını yaparlar. Bu başvurularda en fazla yirmi beş tercih yapılabilir. Başvuru evrakının eksik olması hâlinde başvuru talepleri işleme alınmaz. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar hakkında kanunî işlem yapılır.
 • İlk başvuru için aşağıdaki belgeler gereklidir;
  • T.C. kimlik numarası,
  • Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş eczacılık diplomasının il sağlık müdürlüğünce onaylı sureti,
  • Eczacılık yapmaya mâni mahkûmiyetin bulunmadığına dair yazılı beyanı,
  • Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş,
  • Hizmet puanının hesaplanmasına esas hizmet yerlerini ve sürelerini gösteren Türk Eczacıları Birliğinden veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge,
  • Serbest eczane açabilmek için yardımcı eczacılık yapmak zorunda olanların en az bir yıl yardımcı eczacılık yaptığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,
  • Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile mesleğini yapmayı engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim raporu.
 • Kurum tarafından başvuruların bitiminden itibaren en geç on iş günü içinde yerleştirme puanları hesaplandıktan sonra eczacının yerleştirme puanı ve tercih sıralaması göz önüne alınarak yerleştirme işlemi yapılır. Başvuru yapan eczacılardan yerleştirme puanı en yüksek olanlar eczane açma hakkı kazanır. İlan edilen yerler için başvuru yapan eczacıların yerleştirme puanlarının eşit olması hâlinde Kurum tarafından, Türk Eczacıları Birliği temsilcisinin de katılımı ile kura çekilir ve kura sonucuna göre yerleştirme yapılır. Kura sonucuna yedi gün içerisinde itiraz edilebilir. Yapılan itiraz Kuruma iletilir ve Kurumun verdiği karara göre işlem yapılır. Yerleştirme listesi il sağlık müdürlüğüne bildirilir. Kurumun resmî internet sitesinde de ilân edilir.
 • Boş kalan yerler için Kurum tarafından otuz gün içinde ikinci yerleştirme yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Bu doğrultuda EYS üzerinden yapılan başvurularda yukarıda sıralanan “ilk başvuru için gerekli belgeler” elektronik ortamda eklenmelidir.

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un Geçici 3 üncü maddesi doğrultusunda tanınan herhangi bir kritere tâbi olmaksızın eczane açma, nakletme ve devretme hakkını kullanan eczacılar, eczane açılış ve nakil işlemlerini Eczacı Yerleştirme Sistemi üzerinden yapacaktır. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince herhangi bir kritere tâbi olmaksızın eczane açma, nakletme ve devretme hakkını hâiz eczacılar ile eczane devir alacak olan eczacıların, bu haklarını kullanırken Kurum tarafından eczane açılabilecek yerlerin ilânını beklemesi gerekmez. Bu eczacılar, Kurum tarafından yapılan ilânlardan etkilenmeden eczanenin açılması için gerekli belgeleri, eczanenin açılacağı yerin il veya ilçe sağlık müdürlüğüne teslim ederler. Eczacının Kanunun geçici 3 üncü maddesi gereğince eczane açma, nakletme ve devretme hakkının olup olmadığı Kuruma ait sistemden doğrulanır.” hükmü doğrultusunda eczacının eczane açma, nakletme ve devretme hakkının olup olmadığını il sağlık müdürlükleri tarafından Kuruma ait sistemden sorgulanabilmektedir. Eczacılar, il sağlık müdürlükleri aracılığı ile bu bilgiye ulaşabilir.

EYS ile tercih yapılabilmesi, eczane açılabilecek kontenjan bulunan ilçelerin görüntülenebilmesi ve hizmet puanı hesaplanması için kullanılan daha önce çalışılan ilçelere ait sosyo-ekonomik gelişmişlik katsayısı bilgilerine erişilebilmesi için öncelikle EYS üzerinde kullanıcı kaydı oluşturulmalıdır. Eczacılar sistem üzerinden eczane açmak veya nakletmek istedikleri yerlere ilişkin tercih yapabilir ve başvuru sonuçlarını takip edebilirler. Kullanıcı kaydı https://eys.titck.gov.tr/ linkinden oluşturulmakta ve bu linkten EYS kullanım kılavuzuna ulaşılabilmektedir.

EYS tercih işlemleri için;

 • Kayıt işleminin ardından profil menüsünden kişisel bilgiler kontrol edilmelidir.
 • Başvuru ve tercih menüsünden hizmet yerleri ve çalışılan süre seçildiğinde yerleştirme puanı otomatik olarak hesaplanacaktır.
 • Evrak ekle menüsünden gerekli belgeler seçilerek kaydedilmelidir.
 • Tercih menüsünden eczane açılması ve nakledilmesi istenilen yerler seçilmelidir. En fazla 25 tercih yapılabilir.
 • Başvuru İl veya İlçe Sağlık Müdürlüğüne evrak asılları ile gidilerek onaylatılmalıdır. Onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılır. Tercih dönemi içinde İl veya İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından başvurunun onaylandığı tarihe kadar güncelleme yapabilir.

EYS ile ilgili sorular ve detaylı bilgi için eczane.ruhsat@titck.gov.tr e-mail adresi ile iletişime geçilebilir.

Eczacı yerleştirme dönemleri ve yerleşen eczacı sayısı aşağıda belirtilmektedir. Şimdiye kadar EYS üzerinden 74 eczacı başvuru yapmış ve tümü ilk tercihine yerleşmiştir.

Başvuru Dönemi Yerleşen Eczacı Sayısı
05/07/2014-15/08/2014 20
16/02/2015-17/03/2015 21
13/04/2015-20/04/2015 3
01/07/2015-30/07/2015 8
17/08/2015-31/08/2015 10
29/12/2015-29/01/2016 12