İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı



   Kurumumuz tarafından yapılan Sağlık Denetçi Yardımcısı sınavında başarılı olup, evraklarını teslim eden adayların ataması yapılmıştır. Ataması yapılan Sağlık Denetçi Yardımcılarının 15/11/2013-29/11/2013 tarihleri arasında Kurumumuza başlaması gerekmektedir. Bu tarihler arasında geçerli bir mazereti olmaksızın başlayış yapmayan personelin ataması iptal edilecek olup, doğacak hak kayıplarından Kurumumuz mesuliyet kabul etmeyecektir. 

Kurumumuza Başlayış İçin Gelen Personelden İstenen Evraklar; 

1) 657 sayılı Kanunun 48.inci Maddesi gereğince görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunmadığının belirtildiği sağlık raporu ibraz edilecektir. Sağlık raporu Aile Hekimi, Özel Hastane veya Devlet Hastanesinden alınabilir. (Evrakları ile bu belgeyi teslim edenler için bu madde geçerli değildir.) 

2) Askerliğini yapan personelin askerlik belgesinin aslının Kurumca onaylı sureti. 

3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. 

NOT: Teslim edilen evraklarda gerçeğe aykırılık olanların ataması yapılmayacaktır. 

Yapılan bu duyuru tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 

İnsan Kaynakları Birimi

İletişim: 0312 218 36 82