İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığıİlgili dökümanları görüntülemek için tıklayınız
İlgili dökümanları görüntülemek için tıklayınız

         27 Ocak 2014 – 12 Şubat 2014 tarihleri arasında yapılan Sağlık Uzman Yardımcılığı Sınav sonuçlarına göre Sağlık  Bakanlığı ve  Bağlı Kuruluşlarına yerleştirilmesi yapılanlardan, 03/04/2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikteki “Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge talep edilmez.” hükmü gereğince, vukuatlı nüfus kayıt örneği, adli sicil, askerlik durum belgesi, sağlık durum belgesi istenmeyecektir. (Ancak söz konusu belgelerin getirilmesi halinde kabul edilecektir.)

Bunların dışında aşağıdaki belgeler istenmektedir:

1. Ekte yer alan Sağlık Uzman Yardımcılığı Atama Başvuru Formunun (EK-1) (bilgisayar ortamında ya da tükenmez veya dolma kalemle, silinti, kazıntı olmayacak şekilde doldurulmuş) imzalı aslı,

2. 12/04/2000 tarih ve 24018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’ne göre yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması için 3 nüsha Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (EK-2) (bilgisayar ortamında doldurulup fotoğraf yapıştırılacak ve aday tarafından imzalanacaktır)

3. Mal Bildirim Beyannamesi (EK-3) (tarihli ve imzalı doldurulup teslim edilecektir) aslı,

4. İki (2) adet resim,

5. Sağlık Uzman Yardımcılığı sınavı sonucuna göre Sağlık  Bakanlığı ve  Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşip halen Bakanlık Bağlı Kuruluşları ile başka bir kamu kurumunda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolu memur statüsünde çalışanların kendi kurumlarından alacakları hizmet cetveli ve Bakanlığımıza atanmak istediklerine dair dilekçelerini evrak teslimi esnasında vermeleri gerekmektedir. (Bu durumda olanlar kurumlarından istifa etmeyecekler, Bakanlığımızca kurumlarından muvafakat istenecek ve kurumlarının muvafakat vermesi halinde atamaları mümkün olacaktır.)

          Yerleşen adayların, yukarıda sayılan belgeleri Bakanlık Makamın 16/04/2014 tarihli ve 2014.4988.7444 sayılı Onayına istinaden 28 Nisan 2014-09 Mayıs 2014 (saat 18:00’a kadar) tarihleri arasında yerleştirildikleri kurumların aşağıda belirtilen adreslerine elden teslim etmeleri gerekmekte olup belirtilen tarihe kadar evraklarını teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Evrak Teslim Adresi:

 • Sağlık Bakanlığına yerleşenlerin : Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü C Blok Kat:3 Sıhhiye / Ankara
 • Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna yerleşenlerinSağlık Mahallesi Adnan Saygun Cad No: 55 A Blok Kat:1  Sıhhıye / Ankara
 • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna yerleşenlerinNasuh Akar Mah.Ziyabey   Cad.   1407.Sok.   No:4   Kat:1 Balgat/ANKARA
 • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna yerleşenlerinSöğütözü Mahallesi 2176.Sokak No:5 Kat:2 Çankaya/Ankara

 

 HATIRLATMALAR:

 • Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin “Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” başlıklı bölümün 9 uncu maddesine göre, gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince Bakanlığımızca yasal işlem yapılacağı, mali bir bedel  (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri alınacağının bilinmesi gerekmektedir.
 • Evraklarını süresi içinde teslim etmeyenlerin atamaları yapılmayacak ve adreslerine bilgi verilmeyecektir.
 • Ataması yapılanların tebligatları için MERNİS’teki adresler geçerli olacaktır.
 • Halen askerlik görevi nedeniyle silâhaltında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin, yukarıda belirtilen başvuru süresi içinde durumlarını belirtir dilekçeyi Bakanlığımıza göndermeleri ve terhis tarihinden itibaren de 30 (otuz) gün içerisinde atamaya esas olmak üzere istenen belgelerle birlikte Bakanlığımıza bizzat müracaat etmeleri halinde durumları değerlendirilecektir.
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’ne göre yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması için doldurulacak EK-2 formun eksik ve yanlış doldurulması durumunda atama işlemi gecikeceğinden, formun bilgisayar ortamında (el yazısı ile doldurulan formlar kabul edilmeyecektir) eksiksiz ve doğru olarak doldurularak aday tarafından imzalanması gerekmektedir.
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunda “Nüfus Cüzdanı Suretini Onaylayanın” kısmı yerleştirmenizin yapıldığı birimlerce onaylanacağından boş bırakılması  ve nüfus cüzdanınızın aslının yanınızda bulunması gerekmektedir. 
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporunu yukarıda anılan Yönetmelik hükmü gereği Bakanlığımıza ibraz etmeyenler, bu belgeyi göreve başlayış tarihi itibariyle görev yaptığı yerdeki ilgili birime teslim etmek zorundadır. Sağlık raporu teslim etmeyen aday göreve başlatılmayacak, göreve başlamış olsa dahi ataması iptal edilecektir.
 • Evraklarını eksik dolduran veya eksik evrak teslim eden adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır.

          Yukarıda anılan Yönetmeliğin “Adayların askerlik ve adli sicil beyanlarının doğruluğu idare tarafından yetkili askeri ve adli mercilerden teyit edilir.” hükmü gereği kişilerden istenilmeyen adli sicil ve erkek adaylar için askerlik durumları,  yapılacak yazışma sonucunda ilgili kurumlardan teyit edilecek ve durumları uygun olanların atamaları yapılacaktır.

Süresi içerisinde evrak teslim edip de ataması yapılamayanların adreslerine bilgi verilecektir.

            İlgililere İlanen Duyurulur.