Eczaneler Birimi

Bilindiği üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 30 uncu maddesinde “Eczanelerle ecza depoları ecza ticarethaneleri ve ecza imalathaneleri ve laboratuvarları Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletinin murakabesi altında olup her zaman teftişe tabidirler. Bunların senede en az iki defa teftişi mecburi olduğu gibi lüzum görüldüğü sair zamanlarda dahi teftiş olunur” hükmü yer almaktadır.

12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin “Denetimin şekli” başlıklı 47 inci maddesinin birinci fıkrasında ise;

“(1) Eczaneler, yılda en az iki defa zorunlu olmak üzere gerekli görülen hâllerde denetlenir. Denetime yetkili olanlar, eczanelerde yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığını Kurumca düzenlenen denetim formuna göre tespit ederler.” hükmü bulunmaktadır.

Sözü edilen mevzuat hükümleri doğrultusunda İlinizde faaliyet gösteren eczanelerde gerçekleştirilen denetimler hakkında duyuru ekinde yer alan excel tablosunun doldurularak, en geç 25/12/2015 tarihine kadar konu kısmına “İl adı-eczane denetim verileri” yazılarak eczane.ruhsat@titck.gov.tr adresine e-posta olarak gönderilmesi hususu önemle duyurulur.

Adı
Tarih
Doküman
Ek
-