TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Görev Alanları

 • Görev alanına giren ürünlerin ruhsatlandırılması, üretimi, depolanması, satışı, ithalatı, ihracatı, piyasaya arzı, dağıtımı, hizmete sunulması, top­latılması ve kullanımları ile ilgili kural ve standartları belirlemek, bu faali­yetleri yürütecek kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere izin vermek, ruhsatlandırmak, denetlemek ve gerektiğinde yaptırım uygula­mak, laboratuvar analizlerini yapmak veya yaptırmak.

 • Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlere ilişkin klinik araştırmalarla ilgili düzenlemeleri yapmak, izin vermek ve denetlemek.

 • Hayati önemi haiz ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasada sürekli buluna­bilmesi için gerekli tedbirleri almak.

 • Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerle ilgili uyarı sistemlerini kurmak veya kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.

 • Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasa gözetimi ve dene­timini yapmak, gerektiğinde toplatmak, imha etmek veya ettirmek, pi­yasadaki ürünler için güvenlilik bildirim yöntemlerini belirlemek, gerekli bildirimleri yapmak, laboratuvar analizlerini yapmak veya yaptırmak.

 • Görev alanına giren ilaç, tıbbî cihaz ve ürünleri üretenler, satanlar ve fay­dalananlar arasında doğabilecek ihtilafların çözümüne yönelik usûlleri belirlemek.

 • Görev alanı ile ilgili konularda ulusal veya uluslararası, kamu kurumları ve üniversiteler ile özel kuruluşlarla bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, müşterek çalışmalar yürütmek.

 • Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını inceleyerek bu beyanlara izin vermek, izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyan­ları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen ilaç, tıbbî cihaz ve ürün­lerin reklam ve tanıtımının usûl ve esaslarını belirlemek ve uygulamasını denetlemek.

 • Türk Farmakopesini hazırlamak.

 • Tıbbî cihazlar için onaylanmış kuruluşları belirlemek, lisans, ruhsat veya izin vermek, denetim yapmak ve gerektiğinde yaptırım uygulamak.

 • Kurum personelinin uluslararası karşılıklı tanınma ve akreditasyonunu sağlamak.

 • İlaç fiyatlarının belirlenmesi için farmako-ekonomik değerlendirme ve çalışmalar yapmak.

 • Görev alanı ile ilgili faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, iyi uygulama ör­neklerini yaygınlaştırmak, politika üretilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması için Bakanlığa teklifte bulunmak.

 • Kurum personelinin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri işlem­lerini yürütmek.

 • Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idarî ve malî hizmetleri yürütmek.