TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU (TİTCK)

Ürün Belgelendirme

Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcılığı

Kozmetik Ürünnler Daire Başkanlığı

Ürün Belgelendirme Faaliyetleri Birimi

Görev Tanımı: Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dokuzuncu alt bendi gereğince; kozmetik ürünlere ihraç amaçlı sertifika düzenlenmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek.

İş Akış Süreci:

Kurumumuza kayıtlı olan yerli kozmetik üreticilerinin Türkiye’de bulunan üretim yerlerinde kendilerine ait markaları ile üretilen kozmetik ürünlerine, ayrıca yurt dışında bulunan marka sahibi firmalar adına yazılı yetkilendirme ile üretilerek bildirim işlemleri tamamlanıp kozmetik olarak kayda alınan ve ihracatı yapılacak olan kozmetik ürünlere ilişkin ihracat sertifikası başvuruları elektronik ortamda ve fiziki olarak Birime ulaşması ile başlar.

Sertifika talebinde bulunan firmanın öncelikle kozmetik firması olarak kaydı bulunup bulunmadığı saptanır. Elektronik kaydı bulunan firmanın sertifika talebinde bulunulan ürünlerinin kozmetik olarak bildirimi olup olmadığı (başvuru ekinde gönderilen Ön İnceleme ve Bildirim Birimi’ne yapılan kozmetik ürün bildirim işlemlerine yönelik e-takip numaralarından), başvuru ekinde yer alan DEKLARASYON (Beyan) belgesinin ve taahhütnamenin doğru bilgileri içerip içermediği incelenir. Uygun bulunan başvurular için talep edilen sertifika sayısı dikkate alınarak (her yıl yayımlanan fiyat tarifesi esas alınarak) tahakkuk işlemleri yapılır.

Kurumsal Tahakkuk ödemesinin yapılmasından sonra firma tarafından hazırlanan deklarasyon belgesi ve Kurum tarafından düzenlenen sertifika ( Kurum’a ait sertifika pulu, ıslak imza ve soğuk damga yapılarak) onaylanarak elektronik imzalı üst yazı ekinde kayıtlı firma adresine gönderilir.

Uygun olmayan veya eksik başvurular firmaya yazı ile bildirilir.

Kozmetik ürünlere sertifika düzenlenebilmesi için;

Kozmetik ürün sertifika başvurusunda bulunan firmaların, güncel firma unvanları ve adresleri Kurumumuz kayıtlarındakinden farklı ise öncelikle firma unvan ve adresini güncellemeleri gerekmektedir.

İhracat sertifikası talep edilen kozmetik ürünlerin “Ön İnceleme ve Bildirim Birimine” kozmetik ürün bildiriminin yapılmış olması ve Ön İnceleme ve Bildirim Birimindeki tüm işlemlerinin bitmiş olması gerekmektedir.

Marka sahibi yurt dışında olan ve yurt içinde üretilen kozmetik ürünlerin bildirimi sırasında yetkilendirme belgesi ve noter onaylı Türkçe tercümesinin aslının Ön İnceleme ve Bildirim Birimine gönderilmiş olması gerekmektedir.

Başvuruda istenen belgeler

  • Standart dilekçe (ulaşmak için tıklayın)
  • Taahhütname:(Firma Yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş) ( ulaşmak için tıklayınız)
  • Beyan/Deklarasyon (2 Nüsha) ( ulaşmak için tıklayınız)
  • Marka Sahibi Yurt Dışında Olup Yalnız İhraç Edilen Ürünler İçin Beyan/Deklarasyon ( ulaşmak için tıklayınız)
  • En fazla 50 kozmetik ürünün yer aldığı Firma antetli kağıdına düzenlenmiş, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş matbu 2 nüsha BEYAN/DEKLARASYON
  • Yazılı Yetkilendirme Belgesi
  • Marka sahibi yurt dışında olup yalnız ihraç edilen ürünler için üretici tarafından ülkemizde bulunan kayıtlı kozmetik imalatçısına üretim ve ihracat yasal süreçleri ile ilgili yazılı yetkilendirme belgesi ve noter onaylı Türkçe tercümesinin bir kopyası,
  • Bildirim Listesi
  • Deklarasyonda yer alan ürünlere ait, ürünlerin karşılarına gelecek şekilde düzenlenmiş “Ön İnceleme ve Bildirim Birimine” resmi bildirimin yapıldığı EUP/EBS e- takip no’ larının ve ÜTS numaralarının listesi (EUP üzerinden yapılmış ve işlemleri bitmiş olan bildirimler için e-takip numarası; EBS üzerinden yapılmış ve işlemleri bitmiş olan başvurular için ise e-takip ve ÜTS numaraları),

Elektronik başvuru

Firmalar, TİTCK EBS (Elektronik Başvuru Sistemi) üzerinden sertifika başvurularını "Genel Başvurular " bölümünden "Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı" altında yer alan "Ürün Belgelendirme Faaliyetleri Birimi" sekmesini seçip, başvuru tipi olarak "Kozmetik ürün sertifika başvurusu" nu seçerek oluşturular.

Başvuru sürecinizin tamamlanabilmesi için ilgili birime yapacağınız elektronik başvuru sırasında doğru başvuru tipini seçtiğinizden emin olunuz.

Ekler kısmından standart dilekçe "dilekce. pdf" ismiyle, bildirime ilişkin başvurulara ait EUP/EBS e- takip no’ larının ve ÜTS numaralarının yer aldığı liste “bildirim. pdf” olarak, deklarasyon "deklarasyon. pdf" , taahhütname “ taahhütname pdf”, marka sahibi yurt dışında olan ürünler için sertifika talep ediliyor ise yazılı yetkilendirme belgesi ve noter onaylı Türkçe tercümesi “yazılı yetkilendirme. pdf” olarak yüklenerek elektronik başvuru oluşturulur.

Oluşturulan elektronik başvuruya ait e-takip numarasının yazılı olduğu standart dilekçe ekinde fiziki evrakların da Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Eksiklik başvurularında ise Kurum tarafından bildirilen eksiklikler tamamlanarak yeniden başvuru yapılması gerekmektedir.

Resmi başvurunun kurumumuza gönderilip birimimiz tarafından incelenmesi sonucu sertifika düzenlenmesi aşamasında tahakkuk oluşturulur. Firma yetkilisi ve firma sistem kullanıcısının kayıtlarda yer alan e-posta adresine ödeme referans numarası bilgisi gönderilir.

Ödemenin gerçekleştirilmesinden sonra sertifika düzenlenir. Ödemenin en geç 10 gün içinde yapılması gerekmektedir. Aksi halde başvuru iptale düşeceği için yeniden başvuru yapılması gerekecektir.

Kurumsal Tahsilat İşlemleri

Türkiye Halk Bankası A.Ş. üzerinden Kurumsal Tahsilat İşlemleri gerçekleştirilmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Lütfen Kurum hesabına EFT/HAVALE yapmayınız. Ödemelerinizi mutlaka “ödeme referans no” ile yapınız.


Kozmetik Ürün İhracat Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Kılavuz Sürüm 2.0